สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, Inhouse Training

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการนำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง ภายใต้การควบคุมดูแลโดย คณะวิทยากรชั้นนำ และทีมงานมืออาชีพ


บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมากว่า 67 ปี ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญประกอบกับการปรับ ปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจึงได้รับจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในสาขา เชี่ยวชาญ ด้านการฝึกอบรมประเภท A หมายเลข 1170 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีสมาชิกเกือบ 20,000 ราย ทั่วประเทศให้ ความไว้วางใจ ใช้บริการฝึกอบรมและสัมมนาทั้ง Public และภายในองค์กรกับ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มหลักสูตรวิชาการต่างๆ อาทิ

 • บัญชี-การเงิน
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ การตลาด การขาย จัดซื้อ คลังสินค้า เลขานุการ ฯลฯ
 • กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน สำหรับธุรกิจต่างๆ
 • การบริหารเงินงบประมาณ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร BOI

 • ข้อดีของการจัดอบรม In-House Training

 • สามารถออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รูปแบบการบรรยาย ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
 • ขององค์กร ได้มากกว่าการอบรมสัมมนาโดยทั่วไป
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะยิ่งมีจำนวนผู้เข้าอบรมมาก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนจะลดลง
 • สามารถใช้สถานที่อบรมภายในองค์กร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่จัดอบรม
 • เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % เมื่อยื่นขออนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


 • e-Brochure หลักสูตรสำหรับการจัดอบรมภายในองค์กร

  ★ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

  ..★ เทคนิคการพูด การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
  Coaching : เส้นทางสู่ความสำเร็จของธูรกิจด้วยการสอนงาน
  Finance for Non-Finance : การเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
  HR for Non-HR : ทักษะการบริหารคนทางด้าน HR สำหรับหัวหน้างาน
  Pre-Supervisor : เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
  . Problem solving and Decision Making : กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ
  กฎหมายแรงงาน สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
  กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
  การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่
  การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ
  จิตวิทยาการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
  จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
  ทักษะการบังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
  ..ทักษะการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างาน
  บัญชีและภาษีอากร เพื่อการบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
  ภาวะผู้นำ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  ศิลปะการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างาน
  ศาสตร์และศิลป์สำหรับ "ภาวะผู้นำ" ยุคใหม่
  ★ ฯลฯ

  ☆ หลักสูตรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร

  ...การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness Building)

  ...☆ เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC
  ...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  ...ทักษะการเจรจาต่อรอง
  ...☆ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และคนรอบข้างยอมรับ
  ...การรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  ...ประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
  108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า
  Action Plan : การวางแผนงาน
  Communicative English : เทคนิคและศิลปะการโต้ตอบทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ
  Cost Reduction : เทคนิคการลดต้นทุนและบริหารต้นทุนอย่างสัมฤทธิ์ผล
  Driving Awareness : ขับรถอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย ป้องกันอุบัติเหตุ
  E-filing : เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  ...HOU-REN-SOU เทคนิคการสื่อสารแบบโฮ-เรน-โซ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  HOU REN SOU : การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงด้วยเทคนิค "โฮเรนโซ"
  ...Japanese in Workplace การสื่อสารและการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
  Kaizen สู่การพัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  ...OMOTENASHI สู่ความเป็นเลิศของงานบริการแบบญี่ปุ่น
  Positive Thinking : การพัฒนาคุณภาพงานด้วยการคิดเชิงบวก
  Presentation : เทคนิคการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ
  .. Risk Management : การบริหารจัดการความเสี่ยง
  Service Excellence
  Service SKill : พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ
  Team Building : การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  Time Management : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  การบริหาร EQ เพื่อการทำงานอย่างมีพลัง
  การบริหารและจัดเก็บเอกสาร
  การปรับปรุงสภาพการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิค 5 ส
  การสร้างจิตสำนึกการรักองค์กรและแรงจูงใจในการทำงาน
  การสื่อสารประสานงานอย่างมืออาชีพ
  .. กลยุทธ์การบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ
  คิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มแรงบันดาลใจ เสริมพลังธุรกิจ
  เตรียมความพร้อมสู่ AEC
  ทักษะการเจรจาต่อรอง
  ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่การเป็นนักบริการมืออาชีพ
  เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  เทคนิคการพูดและการใช้โทรศัพท์
  เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
  พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยการคิดเชิงบวก
  ยิ้มสู้งาน : ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ
  ฯลฯ

  ✪ หลักสูตรการบริหารจัดการอื่นๆ
  ...Sale Strategy : กลยุทธ์การขายที่พิชิตใจลูกค้า
  ...✪ กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ
  ...หลักเกณฑ์การอนุมัติ การแก้ไขโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI
  ...เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้าอย่างมืออาชีพ
  ...เพิ่มยอดขายอย่างชาญฉลาด ด้วย Telesale เชิงรุก
  ...ศิลปะการขายสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)
  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบรายจ่ายของเงินที่ได้รับการสนับสนุน
  การจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ STOCK
  การตรวจนับสินค้าคงคลังพัสดุคงคลังประจำปี เตรียมพร้อมสำหรับนับปลายปี
  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการธุรกิจด้วยตนเอง
  ครบเครื่องเรื่องส่งออก AEC
  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
  จริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลสำหรับบริษัทจดทะเบียน
  เจาะรายการและวิธีบวกกลับของสรรพากร พร้อมเทคนิคการแก้ไขเมื่อถูกบวกกลับ
  วิธีจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency & KPIs
  ศิลปะการทวงหนี้ และติดตามหนี้ที่มีปัญหา
  ฯลฯ

  ✪ หลักสูตรทางด้านบัญชีและภาษีอากร
  ..20 ประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ
  . .Internal Control : การตรวจสอบ/ควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
  ..Workshop การนำส่งงบการเงินของอิเล็คทรอนิกส์ e-filing
  ..Sale Promotion กับภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาดต้องทราบ
  ..การจัดทำบัญชีเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ..การเตรียมความพร้อมปรับปรุง NPAEs เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่
  ..เจาะประเด็นปัญหาสำคัญผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเมื่อใช้สิทธินิรโทษกรรมทางภาษี
  ..เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด
  ..เทคนิคการจัดทำและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการนำส่งงบการเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ e-filing
  ..140 ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีแก้ไข ใช้ในการปฏิบัติงานของนักบัญชี
  ..Update ภาษีอากร 2559
  ..เตรียมรับมือการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ..เคล็ดลับการปิดงบการเงินและการบวกกลับ ในแบบ ภ.ง.ด.50
  ..เคลียร์ปัญหา การจัดทำบัญชีกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  ..ตามติดประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้ทันตามกฎหมายการบัญชีในยุค AEC
  ..เตรียมรับมือ Pre-Audit การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร
  ..บทบาทใหม่ นักบัญชีกับการบริหารงานในยุค AEC แนวปฏิบัติทางการบัญชี และภาษีอากร วิเคราะห์ทิศทาง AEC เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
  ..ปิดงบกำไรขาดทุนอย่างไร? ให้ตรงประเด็นภาษีอากร
  ..สุดยอดเทคนิคปิดบัญชีอย่างไรไม่ให้สรรพากรประเมิน
  ...ก้าวทันกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้น
  ..การเสียภาษีของชาวต่างชาติ และเตรียมรับมือกับค่าตอบแทนในช่วงสิ้นปี
  ..เจาะลึกภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนวทางปฏิบัติที่กรมสรรพากรยอมรับ
  ..ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ..วิธีการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์ใหม่
  ...ฯลฯ

  ✪ หลักสูตรทางด้านกฎหมายแรงงานและธุรกิจ
  กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับหนี้และเช็ค
  ..Update กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
  ...การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุน "ประกันสังคม"ีีี
  ..ฯลฯ

  ✪ หลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ
  10 Case Studies of Perfect English E-mail Writing (Workshop) การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษจากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง
  ..Advanced Business English Communication
  ...English for AEC Accountants : ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุค AEC
  ..English for Boosting Sales
  ..English for Business Communication
  ..English for HR : ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ
  ..Presentation in English : การนำเสนองานโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพน่าประทับใจ
  ..Telephoning in English : การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  ..ฯลฯ


  หากท่านสนใจหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรยอดนิยมนี้ สามารถเลือกชมเนื้อหาหลักสูตรได้ที่
  alt
  Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4

  â€Â¢ REN SOU : การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงด้วยเทคนิค "โฮเรนโซ"

   

  สนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-house Training
  โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717, 719, 720 
  แฟกซ์. 02-555-0775  E-mail : charuwanr@dharmniti.co.th, sirisarav@dharmniti.co.th, chanoknans@dharmniti.co.th