สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, ลงประกาศได้ทั่วประเทศ
สัมมนา, แบบฟอร์มสามารถพิมพ์รายละเอียดได้
สัมมนา, ขั้นตอนการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สัมมนา, ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมสามัญรับรองงบการเงิน.doc
สัมมนา, ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนบริษัท บรรพ 3 ปี 2551.pdf
สัมมนา, ตัวอย่างหนังพิมพ์ ข่าวผุ้ถือหุ้น
ตัวอย่างข่าวผู้ถือหุ้น1 ตัวอย่างข่าวผู้ถือหุ้น
ตัวอย่างข่าวผู้ถือหุ้น ตัวอย่างข่าวผู้ถือหุ้น

 

1.ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เชิญประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น (ที่ไม่ใช่มติพิเศษ) รวมถึงการลงประกาศ ข้อความตามกฎหมายอื่นๆ เช่น แจ้งบังคับจำนอง, เพิ่มทุน,ลดทุน,แประสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท, แจ้งให้ชำระหนี้,บังคับจำนอง ฯลฯ)

สมาชิก ราคา 250 บาท/กรอบ
บุคคลทั่วไป ราคา 300 บาท/กรอบ

*** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***
(กรอบลงโฆษณา 5.0 x 5.0 นิ้ว)

2.ค่าบริการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ไปยัง ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ รายละ 50 บาท รับบริการสำหรับ 50 รายขึ้นไป

ปฏิทินลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น
≡ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ลงประกาศและโฆษณา
หนังสือพิมพ์วันที่ 02 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1338
หนังสือพิมพ์วันที่ 03 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1339
หนังสือพิมพ์วันที่ 04 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1340
หนังสือพิมพ์วันที่ 05 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1341
หนังสือพิมพ์วันที่ 06 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1342
หนังสือพิมพ์วันที่ 09 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1343
หนังสือพิมพ์วันที่ 10 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1344
หนังสือพิมพ์วันที่ 11 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1345
หนังสือพิมพ์วันที่ 12 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1346
หนังสือพิมพ์วันที่ 13 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1347
หนังสือพิมพ์วันที่ 16 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1348
หนังสือพิมพ์วันที่ 17 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1349
หนังสือพิมพ์วันที่ 18 ม.ค. 60 ฉบับที่ 1350

≡ มติทั่วไป ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน
 1. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ
 3. แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
 4. การแจ้งการจ่ายเงินปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
 5. การชำระบัญชี
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมพิจารณางบการเงินและผู้ชำระบัญชี
  - กรณีที่ 2 ประกาศบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อรายงานการชำระบัญชีและการจัดการทรัพย์สิน
 6. เมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุม
≡ มติพิเศษ ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน
 1. การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
 2. การเพิ่มทุน
 3. การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ
 4. การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีข้ามจังหวัด)
 5. การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท
 6. การเลิกบริษัท
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ
 7. การควบบริษัทฯ
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะเลิกบริษัทฯ
 8. การลดทุน
  - กรณีที่ 1 ประกาศนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - กรณีที่ 2 ประกาศแจ้งความประสงค์จะลดทุน
 9. การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทขาดทุนลงเกินกึ่งหนึ่งของทุน
หนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น" (เลข ที่ใบอนุญาต: สสช. 192/2551) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 หรือประกาศข้อความตามกฎหมายอื่นๆ เช่น การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน, การเพิ่มทุน ลดทุน, การบังคับจำนอง, การแจ้งให้ชำระหนี้ การเลิกบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตามกฎหมาย
ขั้นตอนการลงโฆษณา
 1. จัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
  1. แบบฟอร์มขอลงโฆษณา ดาวน์โหลดที่นี่
  2. ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลดที่นี่
  3. สลิปใบโอนเงิน (Pay In) โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมระบุชื่อบริษัทฯ ที่ลงโฆษณาในใบโอนด้วย

 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางโพ 395-0-11703-2
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ 033-2-54041-6
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-16804-6
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-44002-8

 3. จัดส่งเอกสาร ตามข้อ 1.1-1.3 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (ขอสงวนสิทธิไม่รับลงโฆษณากรณีเอกสารไม่ครบ)
  1. แฟกซ์ 02-555-0933-5
   หลังจากส่งแฟกซ์แล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง กรุณาโทรยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
  2. อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   ระบบอีเมลจะ ตอบกลับอัตโนมัติ หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันดังกล่าว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่
  3. ไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน จ่าหน้าถึง คุณสันติ  แสงนิล (แผนกหนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น") 
   บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
   178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
   กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการส่งเอกสาร หลังจากส่งไปรษณีย์มาแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ
 4. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบยืนยันการส่งเอกสารทุกช่องทาง  ☎ 02-555-0923-5
หมายเหตุ
 1. นสพ. ข่าวผู้ถือหุ้น ออกทุกวัน "จันทร์-ศุกร์" (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 1 วัน                                      (ยกเว้นเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน)
 2. อกสารตามข้อ 1.1-1.3 สามารถดาวน์โหลด หรือดูตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมได้ที่ www.dst.co.th/newspaper
 3. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเชิญประชุมฯ ก่อนส่ง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้
 4. หนังสือเชิญประชุมฯ ที่จะจัดส่ง กรุณาจัดทำให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมฯ ดังกล่าวจะถูกย่อขนาดลงเป็นขนาดพื้นที่กรอบโฆษณามาตรฐานที่ประมาณ 5x5 นิ้ว เพื่อนำตีพิมพ์ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ต่อไป
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดวันลงโฆษณาให้เหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
Call Center 02-555-0923
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. และ เสาร์ 08:30-12:00 น.