สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, What's new
♔ การบริหารจัดการงานบุคคล สำหรับ HR มือใหม่ (8, 9, 17, 18 ก.พ. 60)
|

 

การบริหารจัดการงานบุคคล สำหรับ HR มือใหม่
Personnel Management for New HR 
การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

 • จุดประกายความคิด การทำงานในบทบาท "HR" ให้ทันยุค ทันสมัยตรงใจผู้บริหาร
 • ยกระดับความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก HR มือใหม่ สู่การเป็น HR มืออาชีพ
 • เตรียมตัวอย่างไร? ต้องรู้อะไร? เมื่อต้อง ปรับเปลี่ยนโยกย้ายจากตำแหน่งงานอื่น ก้าวสู่การทำงานในบทบาทของ HR
 • สิ่งควรรู้เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคล การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
 • สาเหตุที่การบริหารงาน HR "ล้มเหลว" ไม่ได้งาน ไม่ได้ใจ เป็นเพราะอะไร? และจะแก้ไขได้อย่างไร?
≡ Module 1 : เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์
วิทยากรโดย อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560เวลา 09:00-16:00 น.
 1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหา รับสมัคร ทดสอบ สัมภาษณ์ และคัดเลือก
 2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
 4. การให้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือก Outsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร
 5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ
 7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ
 8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ
 9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ
 10. การประเมินผลปฐมนิเทศ
≡ Module 2 : กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
 1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้
 2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน
 3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
 4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง
 5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน
 7. การกำหนดเวลาทำงานสเวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆ ในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน
 8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)
 9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
 10. การเลิกจ้าง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
≡ Module 3 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
 1. การพัฒนาบุคลากร เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
 2. หลากหลายวิธีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 3. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
 4. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
 5. วิธีการพัฒนาบุคลากร และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของแต่ละวิธี
 6. การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากร และหน่วยงาน
  ภาคปฏิบัติ : การวิเคราะห์วิธีการพัฒนาจากตำแหน่งงานจริง
 7. การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
  ภาคปฏิบัติ : การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล จากงานจริง
≡ Module 4 : เรื่องน่ารู้สำหรับนักบริหารค่าตอบแทน
วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
 1. ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้าง
 2. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน
 3. แนวคิด และหลักการในการบริหารผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
 4. กระบวนการในการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม
 5. ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือนที่มีต่อองค์กร ในการบริหารค่าตอบแทน
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่างาน (Job Evaluation) กับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
 7. เทคนิคและหลักการที่ถูกต้องในการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ในแต่ละตำแหน่งงาน
 8. การจัดทำกระบอกเงินเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย
 9. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เงินเดือนปัจจุบันไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนที่จัดทำใหม่
 10. หลักการ “ปรับเงินเดือน” เพื่อลดปัญหาระหว่างคนเก่าและคนใหม่

กำหนดการอบรมทั้งสิ้น 4 วัน
วันที่ 8, 9, 17, 18 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09:00-16:00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต
ซ.ร่วมฤดี รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
12,000 + VAT 840 = 12,840 บาท

บุคคลทั่วไป
14,000 + VAT 980 = 14,980 บาท
(รวมเอกสารชา กาแฟ อาหารว‹าง อาหารกลางวัน)

จองอบรมหลักสูตรนี้ »
พิเศษสุด✨ เข้าอบรม 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 2,000฿
FREE!! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
 • กระเป๋าสะพาย 1 ใบ
 • หนังสือ "กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง" 1 เล่ม
 • หนังสือ "การพัฒนาบุคลากร แบบ HR มืออาชีพ" 1 เล่ม
 • หนังสือ "Recruitment & Selection Matter" 1 เล่ม
 • หนังสือ "HR How to" 1 เล่ม
 • สำรองที่นั่งด่วน


  ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
  Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
  Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  |