สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, What's new
52 แนวปฏิบัติ "บัญชีทรัพย์สิน" การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา พร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี✨
|

 

52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา พร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน
การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา


พร้อม
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

⚡ เจาะลึกหัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหาร "บัญชีทรัพย์สิน" การวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และการวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เรียนรู้การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ ศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock และการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด พร้อมอัพเดทสิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์, เครื่องบันทึกการเก็บเงิน, เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สิน, อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ✨
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี การบัญชี 6 ชม.
 1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สิน และการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
 2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้อง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 4.
 4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
 5. การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 6. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 7. การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุง ทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
 8. การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชี อย่างไร
 9. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ จะ ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 10. สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร
 11. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของ สินทรัพย์ถาวร
 12. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
 13. การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือ ไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร
 14. ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณ อย่างไรจึงจะถูกต้อง
 15. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร
 16. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็น ทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา
 17. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร
 18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาพที่ ใช้งาน
 19. ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ถาวร
 20. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และ การแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 21. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้อง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
 22. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
 23. การบันทึกบัญชีลูกหนี้การขายสินค้าและบริการ
 24. บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
 25. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการ ใช้งานของสินทรัพย์
 26. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่า จะ ต้องลงบัญชีอย่างไร
 27. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งาน ในการคิดค่าเสื่อมราคา
 28. การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
 29. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้าย ทรัพย์สิน
 30. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
 31. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ต้องคิด อย่างไร
 32. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร
 33. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และ สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหรอและ ค่าเสื่อมราคา
 34. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ เครื่องจักรและอุปกรณ์
 35. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 36. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock
 37. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด
 38. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการ คิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน
 39. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อ ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน เพื่อใช้ในการประกอบ กิจการ
 40. การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 41. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
 42. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึก บัญชีอย่างไร และคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
 43. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่ สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 44. การเดินสายโทรศัพท์ ค่าสายโทรศัพท์รวมไปถึงการ ติดตั้ง รายการดังกล่าว ถือเป็นที่ดิน อาคารอุปกรณ์ หรือไม่
 45. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องคิดค่าเสื่อมเหมือน ที่ดินอาคาร อุปกรณ์หรือไม่
 46. ค่าซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงอาคาร ปูกระเบื้อง เดิน ท่อประปา ถือเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์หรือไม่
 47. ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่ และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
 48. การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่น ภ.พ. 30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่ และต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 49. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ใช้บัตร ประชาชนเป็นตัวรับเงิน ถือเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ หรือไม่
 50. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน ในการคิดค่าเสื่อม
 51. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี
 52. ถาม-ตอบ

รอบที่ 1 : มกราคม 2560
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
เวลา 09:00-16:30 น.

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกห้วยขวาง รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีห้วยขวาง ทางออกอาคารเลอ คองคอร์ด
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

รอบที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09:00-16:30 น.

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ถ.เพลินจิต รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
สำรองที่นั่งการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ Click ที่นี่
สำรองที่นั่งการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ Click ที่นี่ สำรองที่นั่งการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ Click ที่นี่

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephoneor 02-912-3060 or 02-555-0700 Press 1 Fax 02-555-0710
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


|