สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, Free Style Variety
⚡ แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน เพื่อการนำส่งงบการเงิน e-Filing
|

 

แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน เพื่อการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing
eFiling แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน

เพื่อการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ⓊⓅⒹⒶⓉⒺ หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด❗ การนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมสรุปหลักเกณฑ์เเละวิธีการยื่นงบการเงิน รอบปี 2559 แบบครบวงจร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี การบัญชี 6 ชม.
 1. ข้อพิจารณาอันดับแรกของการรวบรวมข้อมูลก่อนจัดทำงบการเงิน
 2. แนวปฏิบัติการออกงบการเงินทั้ง 5 งบ ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • งบกระแสเงินสด
  • งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
 3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญ ข้อควรพิจารณาก่อนออกงบการเงิน
 4. 10 รายการที่มักผิดพลาดและต้องระวังเป็นพิเศษ ก่อนออกงบการเงินทั้ง 5 งบ
 5. เทคนิคการอ่านและมองความผิดปกติของงบการเงิน เพื่อลดข้อผิดพลาดก่อนออกงบการเงิน
 6. หลักเกณฑ์ล่าสุดของ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2559
  • ระเบียบการออกหนังสือเชิญประชุม และการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ใหม่การนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาในการนำส่ง
 7. สรุปความแตกต่างที่สำคัญของ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 และหลักเกณฑ์การยื่นงบการเงินโดยละเอียด
 8. ผลกระทบในการนำส่งงบการเงิน e-Filing จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 9. สรุปปัญหาของการนำส่งงบการเงิน e-Filing ในปีที่ผ่านมาเพื่อลดปัญการยื่นในรอบปีปัจจุบัน
 10. วิธีการกำหนดรหัสรายการทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อการนำส่งงบการเงิน e-Filing
 11. ข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบของการนำส่งงบการเงิน e-Filing ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
 12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

รอบที่ 1 Workshop กลยุทธ์การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน พร้อมนำส่งงบการเงินปี 2559-2560 ด้วยระบบ e-Filing เต็มรูปแบบ!! มกราคม 2560
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 09:00-16:30 น.

ณ โรงแรมเอส.ดีอเวนิว

ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
1,200 + VAT 84 = 1,284 บาท

บุคคลทั่วไป

1,600 + VAT 112 = 1,712 บาท

รอบที่ 2 Workshop กลยุทธ์การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน พร้อมนำส่งงบการเงินปี 2559-2560 ด้วยระบบ e-Filing เต็มรูปแบบ!! กุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09:00-16:30 น.

ณ โรงแรมคิงปาร์ค

ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ 3 เยื้องห้างซีคอนสเเควร์
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
1,200 + VAT 84 = 1,284 บาท

บุคคลทั่วไป

1,600 + VAT 112 = 1,712 บาท
สำรองที่นั่งด่วน

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


|