ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-  ภาระภาษีพนักงานชาวญี่ปุ่น
-  การเสียภาษีในอัตรา 0% กรณีส่งออกบริการ
-  การให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  กำไรต่อหุ้นข้อมูลอย่างง่ายสำหรับตัดสินใจลงทุน
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-  ปรับบทบาทนัก HRD สู่ความเป็นมืออาชีพ
-  การออกแบบสถานที่ทำงานสำหรับคนในยุคดิจิทัล 
-  คืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ... ประโยชน์คืออะไร ?
-  คนเก่ง...ต้องรู้จักก้าว...
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-  จดทะเบียนนิติบุคคลแบบใหม่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
-  ค่าปรับอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปมันกำลังบอกอะไรเรา?
-  คำศัพท์ที่ใช้บอกผลลัพย์ต่างๆ
-  การให้บริการจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
ดูรายละเอียด วารสาร