ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2254
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2357
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2702
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2921
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2149
บรรยายโดย :
ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2915
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
23/4061/2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
สถานที่ : โรงแรม S 31
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2931
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/2115
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/2271
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/2916
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
23/4083
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/2773
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/5054
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/2274
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
16
21/2300
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
17
21/2798
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/2797
บรรยายโดย :
คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
23/4085/2
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
20
21/5002/9
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
15
15
15
15
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342
close booking online
21
23/4080/4
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
23/4061/3
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
สถานที่ : โรงแรม S 31
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/2762
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/2715
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/5041
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
21/2783
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
27
21/2138
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/2924
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
23/4009
บรรยายโดย :
ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
30
21/2931/1
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/5042
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
32
21/2120
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/2239
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
34
23/4081/1
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
35
24/4080/8
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
36
21/5043
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
37
21/5048
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
38
21/2709
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
39
21/2758
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
40
21/2389
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
41
23/4072
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
42
23/4910
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
43
23/4085/3
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
44
24/4069/1
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
45
21/2201
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
23/4084
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
47
23/4061/4
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
48
21/2791
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
49
21/5030
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
50
21/2209
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
51
21/2106
บรรยายโดย :
ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
52
21/2793
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
53
23/4078
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
54
24/4080/9
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
55
24/4080/10
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
56
21/2930
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
57
21/2390
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
58
21/2743
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
59
23/4516
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3
3
3
3
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
60
21/2927
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
61
24/4069/2
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
62
24/4069/3
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
63
21/5022
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
64
21/2273
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
65
21/2214
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
booking online
66
21/3612
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
67
23/4080/5
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
68
21/5053
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
69
24/4516/2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3
3
3
3
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
booking online
70
21/2187
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
71
21/7133
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
72
23/4504/2
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
73
23/4085/4
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
74
24/4082/1
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710