ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2276
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
23/4077
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
21/2180
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
8
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
21/5036
Promotion
15
15
15
15
19,000
VAT 1,330
20,330
22,000
VAT 1,540
23,540
close booking online
10
21/2115
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/5030
Promotion
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
12
21/5005
Promotion
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
13,000
VAT 910
13,910
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
23/4043
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/2809
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
23/4081/3
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
18
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2391
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
21
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
23
21/2304
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
25
23/4082/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
26
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
27
21/2193
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
29
21/2127
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
24/4075/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
31
21/2762/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
32
23/4004
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
33
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
34
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/2112
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
37
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
24/4524/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
39
21/2916/2
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
40
23/4075
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
41
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/2937
12
-
12
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
44
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
45
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
24/4075/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
47
24/4524/3
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
48
23/4088
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
49
23/4076/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
50
21/2236
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
51
21/2133
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
52
21/5043
Promotion
6
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
53
21/2426
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
54
24/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
55
24/4046/3
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
56
23/4079/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
57
21/2931
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
58
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
59
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
60
23/4505/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
61
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
62
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
63
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
64
23/4910/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
65
24/4081/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
66
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
67
23/4072/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
68
23/4069/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
69
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
71
24/4046
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
72
24/4081/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
73
21/2916/1
6
-
6
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
74
23/4504/3
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
75
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2743
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
76
21/2758
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
77
21/2192
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
78
21/2194
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
79
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
21/5022
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
80
24/4046/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
81
23/4086
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
82
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
83
21/2170
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
84
21/2131
6.30
-
6.30
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
85
21/3612
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
86
21/2378
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
87
001/2560/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
reserve
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป