ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5008/3
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
2
21/1241
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1824
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1282
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
5
21/3502
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/1352
บรรยายโดย :
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1645
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/1663
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1148
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/8405
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/1291
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/3506
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/8006
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
21/1169
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/1921
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/8307
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
21/8408
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/8002
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
19
21/1292
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
20
21/1362
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/1940
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
22
21/8000
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
23
21/8001
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
24
21/8400
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/3508
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
26
21/5016
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
27
21/8308
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/1711
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/1829
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
30
21/5001
บรรยายโดย :
Tax Specialist
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
31
21/1677
บรรยายโดย :
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
21/1669
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/8300
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/1165
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/1671
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
36
21/1707
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
21/8003
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710