ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3372
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
21/7208/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
3
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/7244
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/7206
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
10
21/5051
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/3331
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
14
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
21/7201/1
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
16
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
17
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
18
21/5031
Promotion
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
20
21/7246
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710