ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5037
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/7201/1
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
3
21/5025
บรรยายโดย :
อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/7241
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/5029
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/5019
บรรยายโดย :
ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
7
21/3381/1
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
8
21/3302
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
21/7207
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/5052
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/3370
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/7284
บรรยายโดย :
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/7705
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
14
21/7248
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
21/7206
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
16
21/7242
บรรยายโดย :
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
17
21/3351
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
18
21/5052
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710