ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5008/4
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
รอ
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/5008/3
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
3
23/4521
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
24/4504/1
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
5
23/4069
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
6
24/4080/2
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
23/4031
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
8
24/4080/3
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4081
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
24/4516/3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4085/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
12
23/4080/1
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
23/4061/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
สถานที่ : โรงแรม S 31
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
23/4522
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710