ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4521
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2394
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/2762
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1921
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/8307
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/8408
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/8002
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
8
21/3302
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
21/3426
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรวรรณ หันตรา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
21/7101/5
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
11
21/7207
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710