ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2792
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2930
บรรยายโดย :
อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2180
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
4
21/5034/9
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
5
21/8400
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/3508
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7284
บรรยายโดย :
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7107
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7705
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
10
21/5016
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
11
21/2203
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
12
23/4031
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
13
21/8308
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
21/1711
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
24/4080/3
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710