ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4081
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
21/2773
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2115
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/1829
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/3605
บรรยายโดย :
อาจารย์อิสระ อมรกิจบำรุง
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/7248
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7206
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/7242
บรรยายโดย :
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/5001
บรรยายโดย :
Tax Specialist
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
10
24/4516/3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4085/1
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710