ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2274
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1824
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/7201/1
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
4
21/7101/2
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/7101
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710