ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5025
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
2
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
4
21/3502
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/7101/1
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710