ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1849
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
อาจารย์ธานี โอฬารรัตน์มณี
สถานที่ : โรงแรม S 31
23/4061/2
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710