ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8303
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
2
21/2931
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2115
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/7206
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/8006/1
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/1275
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
7
21/3370
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
001/2560 (member)
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
9
001/2560/1 (member)
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710