ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1898
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/3401/3
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
3
21/3311
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/2271
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2916
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/3401
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
-
-
-
-
9,500
VAT 665
10,165
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
7
23/4083
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2773
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/5054
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/17020
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/3409
บรรยายโดย :
อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/5029
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
001/2560/2 (member)
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
14
001/2560/3 (member)
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710