ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5040
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/5027
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/8409
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/17008
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/7202
บรรยายโดย :
ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
6
21/2798
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/7285
บรรยายโดย :
อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
8
21/3401/1
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
9
21/2797
บรรยายโดย :
คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
23/4085/2
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.30
-
3.30
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
11
21/5002/9
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
15
15
15
15
9,600
VAT 672
10,272
10,600
VAT 742
11,342
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710