ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5041
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/8005
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
3
21/7104
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
4
21/7251
บรรยายโดย :
อาจารย์อาทิตา ชูตระกูล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
5
21/2783
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2138
บรรยายโดย :
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2924
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/3384
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
9
23/4009
บรรยายโดย :
ผศ.วรกร กิตติสุวรรณ์
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
10
21/8006/2
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/2931/1
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710