ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8301
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
2
21/1241
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
3
21/1253
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
4
21/17000
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
5
21/17001
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
6
21/7286
บรรยายโดย :
อาจารย์สนั่น จำปา
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
close booking online
7
21/2201
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
23/4084
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
9
23/4061/4
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710