ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5030
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
6,000
VAT 420
6,420
7,000
VAT 490
7,490
close booking online
2
21/5033
บรรยายโดย :
อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
3
21/8500
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
4
21/2209
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
5
21/2106
บรรยายโดย :
ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
6
21/2793
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
23/4078
บรรยายโดย :
อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
8
21/8409/1
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
9
24/4080/9
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
10
24/4080/10
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710