ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1719
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/7114
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/2921
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2149
บรรยายโดย :
ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710