ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8006
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/3427
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7248
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
7
21/7705
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
close booking online
8
21/3607
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
9
23/4031/1
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710