Focus การบันทึกบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชี พร้อมเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตามมาตรฐาน (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4092

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา


1. การจัดทำงบการเงินของกิจการจะต้องคำถึง “กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน” อย่างไร

2. กิจการจะต้องจัดทำ “งบกระแสเงินสด” ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขใด

3. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามหลักเกณฑ์ใหม่ต้องเปิดเผยเรื่องใดบ้าง

4. รายได้และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS15

5. การรับรู้รายได้ทั้ง 5 ขั้นตอน มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร

6. รายได้ที่เกิดจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพยของกิจการซึ่งก่อให้เกิดรายได้มีอะไรบ้าง แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชี

7. ความแตกต่างของ “ราคาทุน” “มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ” และ “มูลค่ายุติธรรม”

8. สินค้าคงเหลือของกิจการจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด แนวปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญ

9. หากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี จะบันทึกบัญชีอย่างไร

10. หากกิจการบันทึกบัญชีผิดพลาดจากปีก่อน แต่ตรวจพบความผิดพลาดในปีปัจจุบันกิจการจะบันทึกบัญชีแก้ไขอย่างไร

11. พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer Plant) จะจัดอยู่ในประเภทใดของสินทรัพย์

12. ความแตกต่างของต้นทุนเริ่มแรก กับ ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง จะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

13. ปัญหาในการวัดมูลค่าของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีแนวปฏิบัติอย่างไร

14. กิจการจะต้องมีการทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ เมื่อใด

15. การตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชีมีกี่วิธี บันทึกบัญชีอย่างไร

16. การเริ่มต้น การหยุดพัก และการสิ้นสุด การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ มีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง

17. กิจการจะต้องประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร

18. การใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) สำหรับการประมาณการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กิจการต้องปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

19. กิจการต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นผลพวง

จากการที่กิจการมีนโยบายระบุชัดเจนให้มีการเลิกจ้างพนักงาน

20. ความแตกต่างของการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์กับการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นอย่างไร

21. เมื่อสิ้นรอบบัญชีกิจการจะต้องคำนึงถึงการด้อยค่าสินทรัพย์หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร

22. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะต้องปฏิบัติทุกกิจการหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

23. ปัญหาการบันทึกบัญชีของสัญญาเช่าดำเนินงานกับสัญญาเช่าทางการเงินมีแนวปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

24. สัญญาเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ถือเป็นสัญญาประเภทใด และมีแนวปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานสัญญาเช่าฉบับใหม่

25. แนวปฏิบัติในการขายและให้เช่ากลับคืนของสัญญาเช่า

26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ
4 ซอย รามคำแหง 5 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
+66 2 136 8700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
(ซ.รามคำเเหง 5) ถ.รามคำเเหง เยื้องโรงพยาบาลเเพทย์ปัญญา
รถไฟฟ้า Airport Link สถานีรามคำแหง ระยะทางจากสถานี 500 เมตร

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba