ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

Course Code : 21/1725

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,173 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,922 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

หมายเหตุ
เข้า 2 ลด 500, เข้า 3 ลด 1000

• Update กฎหมายใหม่ 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหัก ณ ที่จ่าย
• Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด
• National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
• ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

Update กฎหมายใหม่ 2562 ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ
1. นโยบายและกฎหมายภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 2562
2. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
- กรณีพิเศษที่บริจาคหักได้ 2 เท่า
- กรณีทั่วไปที่บริจาคหักได้ 1 เท่า
- สิทธิประโยชน์การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
- การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ลงราย
จ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
- กรณีไม่ได้จ้างคนพิการแต่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เงินที่นำส่งจะลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- Update มาตราการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ กับสิทธิประโยชน์นำรายจ่ายค่าจ้างรายวันหักลดหย่อนภาษีใน
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 1.15 เท่า
- ปี 2561 สรรพากรจะขยายเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1, 1.5, 2 เท่า จากการซื้อทรัพย์สินใหม่หรือไม่

3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี
- รายได้ตามประมวลรัษฎากร
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ, รายได้จากการดำเนินงาน
- การรับรู้รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
- การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
- รายได้อื่นๆ
2. รายจ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ
- รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
- รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- รายจ่ายต้องห้าม
- การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
- การตัดหนี้สูญ
- รายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่นักบัญชีต้องระวัง เช่น ค่าที่ปรึกษาสูง, ค่าตอบแทนกรรมการที่สูงเกินสมควร
- ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้าลูกค้า
3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพื่อให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
- กรณีที่ผู้รับเงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
- กรณีที่มีการจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร
2. รายได้+รายจ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการออกใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
3. ภาษีซื้อต้องห้ามที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
4. การเฉลี่ยภาษีซื้อ ประเด็นปัญหาและข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ
5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี
- กรณีผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ไม่บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
ไม่ถูกสรรพากรเล่นงาน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร, ความเกี่ยวพันของกฎหมายแต่ละเรื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
3. ความรับผิดกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไข
- ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
2. ระบบ e-Withholding Tax
3. ระบบ e-Filing

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี
1. เสียภาษีไม่ถูกต้อง, รายงานไม่ถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดหรือไม่และจำคุกหรือไม่
2. ก่อนเซ็นงบ ผู้ทำบัญชีต้องตรวจอะไรบ้าง
3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
4. ระวัง! สรรพากรเปิด Web เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
5. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

Location

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba