สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 - Leases ที่จะมีผลบังคับใช้

Course Code : 21/2275

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี
และเตรียมรับมือร่าง TFRS 16 - Leases ที่จะมีผลบังคับใช้


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจำแนกลักษณะของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน (Financial lease)
หรือสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)

2. สรุปหลักการของ มาตรฐานการบัญชี (TAS) ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า

3. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า

- การจัดประเภทสัญญาเช่า
- การรับรู้ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- แนวทางการประเมินการจัดประเภทของที่ดินและอาคารว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานแต่ละ
รายการ ข้อพิจารณาที่สำคัญ
- หลักการปันส่วนให้กับที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร
- การบันทึกสัญญาเช่าตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า
- ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอย่างไร
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- เกณฑ์การปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า
- การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่เช่าที่เสื่อมสภาพ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทำสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่า
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

5. ผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน

6. การบันทึกบัญชีการขายและเช่ากลับคืน (Sale - Leaseback) ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

7. สรุปหลักการของ TFRS 16 – Leases ที่จะมีผลบังคับใช้และความแตกต่างจาก TAS 17 ฉบับปัจจุบัน

- การจัดประเภทของสัญญาเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- การแสดงรายการบนงบแสดงฐานะการเงิน
- ผลกระทบต่อการนำเสนองบการเงิน

8. ตัวอย่างการบันทึกรายการสัญญาเช่า ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผล
บังคับใช้ในอนาคต - TFRS 16 – Leases

9. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลง

10. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการนำ TFRS 16 มาใช้

11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

Location

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba