เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

Course Code : 21/2903

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้ออบรม

1. หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย

3. แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4. หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น

5. ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง

- รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)

- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

- การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)

- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)

6. เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ

- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าที่จะได้รับ

- การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ประกอบการนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี

7. หลักการพิจารณา/การจัดจำหน่าย/การเลิกใช้และการขายซากสินทรัพย์

- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

- วิธีการบันทึกบัญชี

- การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดบัญชี

- รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ใบเพิ่มพนักงานและรายละเอียดเพื่อคำนวณภาษีเงินได้พนักงานและประกันสังคม

- หนังสือรับรองภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด 3,53 )

- ใบกำกับภาษีขาย ใบกำกับภาษีซื้อ พร้อมปัญหาการออกและจัดทำตามกฎหมายใหม่

- รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ พร้อมการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ใหม่

- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย

- Bank Statement

9. บทสรุปและข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba