Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

Course Code : 21/2375

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

 

• ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการจัดทํา Sale Promotion
• ผลกระทบจากการจัดทํา Sale Promotion กับการรับรู้รายได้ตามมาตรฐาน TFRS 15
• วางแผนการทํา Sale Promotion ให้บริษัทได้รับประโยชน์สุงสุด

 

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาสัญญากับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง รายได้จากสัญญา
ที่ทํากับลูกค้า Five - Step Model

• การระบุสัญญาที่ทํากับลูกค้าโดยสัญญาอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวาจาหรือประเพณีปฏิบัติ
• การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาเช่น การโอนสินค้าหรือให้บริการ หรืออาจเป็นชุดของสินค้าหรือบริการ
• กําหนดราคาของรายการ โดยต้องไม่รวมองค์ประกอบการจัดหาเงิน (ดอกเบี้ยจากการผ่อนชําระ)
• การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาโดยอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
• การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จโดยจุดของการรับรู้รายได้มี 2 แบบ
- รับรู้รายได้ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (over time)
- รับรู้รายได้ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (a point in time)

2. ข้อกําหนดในการเลือกปรับผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
• ปรับย้อนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ (Retrospective)
• ปรับย้อนหลังแบบผลกระทบในอดีตให้ปรับกับกําไรสะสมต้นงวด

3. ผลกระทบจาก TFRS 15 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
• ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
• ธุรกิจเทคโนโลยี
• ธุรกิจสื่อและบันเทิง
• ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
• ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ผลกระทบการบันทึกบัญชีจากการทํา Sale Promotion ในกรณีดังต่อไปนี้
• การให้ส่วนลด
• การซื้อสินค้า ซื้อ 2 แถม 1
• นําสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่
• การให้ของขวัญ ของชําร่วย
• ให้ส่วนลดพิเศษเมื่อทํายอดขายได้ตามเป้าจําหน่าย
• ผลกระทบทางภาษีระหว่างค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายกับค่ารับรอง
• การนําสินค้าไปแจกเพื่อให้ทดลองใช้
• การสะสมคูปองแล้วแลกซื้อ
• การขายระบบเงินผ่อนระยะยาว / การขายผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ย
• รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค
• การขายพร้อมติดตั้งให้ฟรี

5. การจัดทําบัญชีสินค้าและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock) ของสินค้าที่นําไปส่งเสริมการขาย
• บัญชีสินค้าและรายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการต้องทําสําหรับสินค้าที่นําไปส่งเสริมการขาย
• เอกสารอะไรบ้างในการตัด Stock เมื่อมีการส่งเสริมการขาย

6. การวางแผนทางบัญชีเมื่อมีการทํา Sale Promotion ที่ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

7. ผลกระทบจากการทํา Sale Promotion เมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
3 3 3 0 0 3

Instructor

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba