งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)

Course Code : 21/2193

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำและประโยชน์ที่ได้รับของงบกระแสเงินสด

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. ส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด

- กิจกรรมดำเนินงาน

- กิจกรรมลงทุน

- กิจกรรมจัดหาทุน

5. วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด

- วิธีทางตรง

- วิธีทางอ้อม

6. เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ

7. เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสด

9. เป้าหมายและข้อสมมุติของงบประมาณ

- เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน

- ข้อสมมุติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน

10. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด

- งบประมาณขาย (Sales Budget)

- งบประมาณซื้อ (Purchasing Budget)

- งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย

- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)

- งบประมาณลงทุน

11. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)

- เงินสดรับ (Cash Receipts)

- เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)

- เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)

12. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีHours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

Location

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
Phone :
02 721 8400
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba