การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบภายในพร้อมแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

Course Code : 21/2940

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบภายใน
พร้อมแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน
• พร้อมแนวทางควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

วิทยากรโดย อ.รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. การทุจริตและการกระทำผิด

2. ความหมายและประเภทของการทุจริต

3.สาเหตุของการทุจริต และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร

4.ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

5.บทบาทของ COSO และหน่วยงานกำกับดูแล

6.การกำกับดูแลและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ

7.แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตจากการตรวจสอบภายใน

8.แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทุจริต

9.การควบคุมเพื่อจัดการทุจริตในรูปแบบ Preventive control และ Detective Control

10.Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน และแนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกัน
การทุจริตในระบบงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร
- การทุจริตเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การทุจริตเกี่ยวกับจัดซื้อ
- การตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน
- การทุจริตเกี่ยวกับเงินสด, เงินฝากธนาคาร
- การทุจริตเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง
- การทุจริตเกี่ยวกับค่ายานพาหนะ รวมถึงค่าเดินทางต่าง ๆ
- การทุจริตเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง
- การทุจริตเกี่ยวกับค่ารับรอง (เบิกเกินจริง)

11.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชชีพบัญชี


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

Location

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Phone :
02-641-1500
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba