กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

Course Code : 21/3101/4

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. Update!! กฎหมายแรงงาน ปี2562

2. ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต่อนายจ้างและฝ่ายบุคคล

3. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

  - กำหนดโดยข้อตกลงร่วมกัน (Mutual agreement )ข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพ การจ้าง

4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

  - การมอบหมายงานในหน้าที่
  - คำสั่งโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่
  - คำสั่งย้ายสถานที่ทำงาน
  -คำสั่งทำงานล่วงเวลา
  - คำสั่งทำงานในวันหยุด

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  - กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่
  - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - การรับรู้ของพนักงาน กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
6. การกำหนดวัน เวลาทำงานเวลาทำงานปกติ (regular working times) เวลาพัก (Rest period) วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday) วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays) วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation) วันลา (Leave for absence)
  - การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน และต่อสัปดาห์
  - กรณีงานอันตราย จะต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างไร?
  - นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานติดต่อกัน กี่ชั่วโมง
  - “เวลาพัก” นับเป็นเวลาทำงานหรือไม่
  - กรณีลูกจ้างทำงานล่วงเวลา จะต้องจัดเวลาพักอย่างไร?
  - การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอมนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?
  - การจัดวันหยุดประจาสัปดาห์จะต้องหยุดอย่างไร? จำนวนเท่าไหร่?
  - หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณี
  - จำนวนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
  - กรณีเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้างตามวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคำนวณอย่างไร?
  - วันลามีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? และมีสิทธิอย่างไร?
7. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
  - องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
  - หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)
  - หลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด
  - การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอม นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?
8. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
  - กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา
  - ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  - การออกหนังสือเตือน จะต้องดำเนินการอย่างไร?
  - หลักเกณฑ์การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร ?
  - ตัวอย่าง : สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  - ค่าชดเชย (Severance Pay) ค่าชดเชยพิเศษ (Special Severance Pay) จะได้รับในกรณีใดบ้าง? และเป็นจำนวน เงินเท่าไหร่?
9. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
  - หลักเกณฑ์ใหม่ กรณีเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
  - หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
  - กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
  - กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

กำหนดการอบรม

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba