การกำหนดเป้าหมาย และการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ Work Shop***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3321

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การกำหนดเป้าหมาย และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ Work Shop


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช

หัวข้อสัมมนา

ส่วนที่ 1 เข้าใจ วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าหมาย, นโยบายขององค์กร
- เข้าใจชัดเจนในวิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าหมาย, นโยบายขององค์กร 
- วิเคราะห์คุณค่า (Value) และปัจจัย (Success Factor) ขององค์กร
- แปลงวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย และปัจจัยสำเร็จ เป็นเป้าหมายด้านต่างๆของธุรกิจ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย วิสัยทัศน์
- การวิเคราะห์ตลาด, คู่แข่งและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
- ประเมินปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จและประเมิน SWOT 

ส่วนที่ 3 กระบวนการออกแบบแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
- การกำหนดและวิเคราะห์เป้าหมาย 
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมาย
- ออกแบบทางเลือกด้วยแนวทางต่างๆ
- การประเมินทางเลือก เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

ส่วนที่ 4 การทําตารางแผนปฏิบัติการ (ตามกลุ่มผู้รับผิดชอบเป้าหมายสำคัญขององค์กรแต่ละข้อ)
ตารางส่วนที่ 1 การกระจายเป้าหมายรายปีแบ่งเป็นเป้าหมายประจำเดือน ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการติดตาม
ผลการดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ตารางส่วนที่ 2 กำหนดแผนการปฏิบัติการ และบริหารทรัพยากร (ตามแนวทางส่วนที่ 3) ตารางส่วนที่ 3
ส่วนของการติดตามผลและปรับปรุงแผน
- ตัวชี้วัดและวิธีการติดตามประเมินผล
- ความเสี่ยงและแนวทางรองรับความเสี่ยง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba