ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ***เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

Course Code : 21/8308

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
และไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• 5 หลักเกณฑ์สําหรับคนที่ยื่นเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
• การคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
• คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายชาวต่างชาติอย่างไรไร้ปัญหากับสรรพากร
• การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

ปัญหาการเสียภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ

1.หลักการจัดเก็บภาษี
• หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
• หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule)
• 180 มีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่

2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติ (Non-Resident) ตามประมวลรัษฎากรและ อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการจ้างที่ถือเป็นเงินได้ และต้องเสียภาษีของ Expatriates
• ผลกระทบทางภาษีและประเด็นภาษีซ้อนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย
• เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีและวิธีการขจัดภาระภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
• เงินได้ลักษณะใดบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยและภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศไทยของ Expats ที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มี DTA
กับประเทศไทย

3. การวางแผนการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตามคำสั่งของนิติบุคคล
ต่างประเทศ (Dependent Personal Services)

4. การเสียภาษีจากการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติตามสัญญาว่าจ้างในประเทศไทย
(Independent Personal Services) เพื่อเข้ามาช่วยเหลือบริษัทลูกในไทย
• ชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมี Work Permit หรือไม่ Work Permit จะมีผลกระทบกับการเสียภาษีใน
ไทยหรือไม่

5. เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้ให้ชาวต่างชาติ
• อย่างไรจึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

6. ความแตกต่างระหว่างเดินเดือน 40(1) กับ 40(2) ที่ชาวต่างชาติได้รับจากบริษัทนางจ้างในไทยต้อง
คำนวณภาษีอย่างไร

7. กรณีศึกษาภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติจากข้อหารือกรมสรรพากร

 

ปัญหาการเสียภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ

1. การคำนวณภาษีหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานชาวต่างชาติ ทำอย่างไรให้ไร้ปัญหา

2. ผลกระทบทางภาษีอากรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ

3. ผลกระทบทางภาษีอากรจากการทำธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ,
สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของพนักงานชาวต่างชาติใช้อย่างไรให้ประหยัดภาษีที่สุด
• เงินได้ที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมเพื่อเสียภาษี
• การหักค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ และครอบครัว
• การหักลดหย่อนจะได้สิทธิเหมือนพนักงานในประเทศไทยหรือไม่
• การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

5. การคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานชาวต่างชาติมีวิธีคำนวนอย่างไร

6. สรุปประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการคำนวณภาษีให้พนักงานชาวต่างชาติ

7. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 6 0 0 0 6

Instructor

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
Phone :
02 2764567
Website :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba