เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

Course Code : 21/7254

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detailเทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพ
ในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนา ตนเองอย่าง
เป็นระบบ มุ่งเน้นการสร้างแนวคิด ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและเสริมสร้างลักษณะนิสัยของ การทำงานแบบ
มืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ เป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

วิทยากรโดย อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ และดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

หัวข้อสัมมนา

Module 1
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง
- ด้านความคิด
- ด้านความรู้สึก
- ด้านการปฏิบัติงาน
2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง
- วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
- การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
- การประเมินผลการทำงานของตนเอง
- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน
- วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
- เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4. ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
- ความหมายของปัญหา
- ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
- การลดความขัดแย้งในการทำงาน
5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน

Module 2 :
1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง
2. ค้นหาสาเหตุ...สำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้
- เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ
- อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ
- ต้องการเป็นคนสำคัญ
- ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฯลฯ
3. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง
- การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด
- Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
- การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง
4.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเองHours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

Location

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
Phone :
02 204 5888
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba