Excel for HR เทคนิคการใช้ Excel สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

Course Code : 21/7120

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

Excel for HR เทคนิคการใช้ Excel สำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หรือ Modern Human Resource Management : Modern HR เป็นงานที่ เก่ียวข้องกับบุคลากรทั้งกระบวนการ ต้ังแต่วางแผนกําลังคน การ สรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนระบบสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ซึ่งท้ังหมดนี้องค์กรสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และเคร่ืองมือทางด้านไอทีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในงาน HR

หัวข้อสัมมนา


1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรมExcel
2. แนะนําฟังก์ชันพื้นฐานที่จําเป็นและการเขียนสูตรคํานวณในExcel
3. การสร้างข้อมูลพนักงานและการออกแบบระบบทะเบียนประวัติ
4. ระบบสืบค้นทะเบียนประวัติพนักงานเช่นการฝึกอบรมการลาต่างๆฯลฯเป็นต้น
5. การสร้างตารางการแจ้งเตือนเมื่อครบกําหนดทดลองงาน
6. การคํานวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจําปีตามอายุงาน
7. การคํานวณเวลาเข้างานมาสายกลับก่อนและคํานวณค่าล่วงเวลา
8. การทําจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเตือนด้วย Mail Merge
9. การทําแบบฟอร์มใบสลิปเงินเดือนและการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล
10. การสร้างรายงานสรุปประจําเดือน (HRIS Monthly Report)
11. Work Shop : ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Excel ในงาน HR

หมายเหตุ :วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มเนื้อหาการอบรม เพื่อให้สอดคล้อง กับระยะเวลา และทักษะพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

Location

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
Phone :
02 2552930
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba