การวางระบบบริหารการปฏิบัติงาน (Performance Management System - PMS) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

Course Code : 21/7145

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


การวางระบบบริหารการปฏิบัติงาน
(Performance Management System - PMS)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดวงจรระบบ Performance Management System (PMS) แนวคิดและประโยชน์ของ
PerformanceManagement ในการพัฒนางานและบุคคลากร

- วงจรของ Performance Management
- กระบวนการ PDCA กับ Performance Management ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) และการประเมินผลการปฏิบัติงาประจําปี (Performance Appraisal)

2. การตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
- การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการต่างๆ
- แนวคิดการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานโดยใช้KPIและประเภทของKPI
- การตั้งKPIให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- การตั้งKPIโดยใช้เครื่องมือSMART
- Workshopการตั้งเป้าหมายในงานโดยใช้KPI

3. การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
- การวิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องพัฒนา
- ประเภทของวิธีการพัฒนาพนักงาน
- การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan – IDP)
- Workshopการวางแผนพัฒนาพนักงาน

4. Performance Evaluation Feedback
- ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การเตรียมตัวก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสื่อสารผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
- กรณีศึกษา : Performance Evaluation Feedback
- Workshop “การสื่อสารผลการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา”

5. สรุปเนื้อหา


Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
0 0 0 0 0 0

Instructor

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

Location

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba