เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ทำไม “หัวหน้างาน” ทุกคน ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?
1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารจากประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่า
2. แนวทาง แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ จากหลากหลายกรณีศึกษา
3. กระบวนการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน
4. การบริหารความขัดแย้ง สร้างระบบงาน และการทำงานเป็นทีม
5. เทคนิคการ สอนงาน กุญแจของการพัฒนาทีม และประสิทธิภาพงาน
6. การ กำหนดแผนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

วิทยากรโดย รศ.สุขุม นวลสกุล ดร.อาทิตา ชูตระกูล ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล และดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

หัวข้อสัมมนา

รศ.สุขุม นวลสกุล
1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
2. หัวใจสําคัญของ “ผู้นํา” ในการบริหารปกครองทีมงาน
3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นํา” (The Core roles of leadership)
4. คุณลักษณะของ “ผู้นํา” ที่มีประสิทธิภาพ
5. ภาวะผู้นําและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร

ดร.อาทิตา ชูตระกูล
1. ผู้นํากับทีมการเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทําใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change/
Attitude Changes)
2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)
3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นําทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern
Team Effectiveness)
4. อุปสรรค์ของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)
5. การเสริมสร้างระบบงานและการทํางานเป็นทีม
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร
- พฤติกรรมของคนภายในทีม
- แนวทางในการสร้างระบบการทํางานเป็นทีม

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
1. ความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร จะแก้ไขอย่างไร และด้วยวิธีใด
2. ความหมายและความสําคัญของการสอนงาน
- เมื่อไหร่จึงจะมีการสอนงาน
- คําถามพื้นฐานที่ผู้สอนงานต้องเข้าใจ
3. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
- ครูและโค้ชแตกต่างกันอย่างไร
4. ทักษะสําคัญในการสอนงานที่ได้ผล
5. ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการสอนงาน
- กฎแห่งการเรียนรู้
- ลําดับขั้นตอนปฏิกิริยาในการเรียนรู้
- แนวทางในการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
- รูปแบบในการสอนงาน
6. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ
- 9 ขั้นตอนของการเข้าสู่ระบบทางการสอน
- ปัจจัยผู้เรียน 7 ข้อ ที่ผู้สอนที่ดีควรวิเคราะห์

ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย
1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
- การวางแผนงาน
- หลักเกณฑ์และกระบวนการในการวางแผน
- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
- การมอบหมายงาน
2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)
- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)
3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guidelineนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba