Notice: Trying to get property of non-object in /home/dst/domains/dst.co.th/public_html/templates/dstnew/index.php on line 56


ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

Course Code : 23/4088

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 1,284 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 1,712 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

หัวข้อสัมมนา

 

1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี

- ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี

- งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ

- บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

2. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ

- วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

- เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

3. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร

และระบบการควมคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพ

- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ

- การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง

- การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

4. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ล่าสุด

- การนำเสนองบการเงิน - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - งบกระแสเงินสด

- การรับรู้รายได้ - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant account laws other
6 0 6 0 0 0

Instructor

อาจารย์คำนึง สาริสระ

Location

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
Phone :
02-4340400
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba