ประเด็นเด็ดการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4016

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อจำกัดของการนำสาระสำคัญทางการบัญชีมาจัดทำรายงานทางการเงิน

2. ลักษณะที่ดีของงบการเงินเป็นอย่างไรที่มีประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

3. จุดสำคัญในงบการเงินที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

4. หมายเหตุประกอบงบการเงินมีความสำคัญอย่างไร ใครเป็นผู้เขียน

5. งบการเงินควรทำข้อมูลเปรียบเทียบอย่างไร และกรณีใดบ้างที่จะต้องแสดง

งบแสดงฐานะการเงิน ยอดยกมาสำหรับงวดที่นำมาเปรียบเทียบ

6. ข้อแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์เพื่อค้า และเผื่อขาย มีประเด็นใดที่จะต้องนำพิจารณา

ให้ความสำคัญในการจัดประเภทรายการดังกล่าว

7. หลักการบันทึกรายการหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือ เผื่อขายกรณีที่กิจการ จำหน่าย,

ได้มาระหว่างงวด

8. การตัดรายการและแสดงรายการบัญชีสินค้าออกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะดำเนินการอย่างไร

9. การพิสูจน์รายการสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายจากบัญชีจะดำเนินการอย่างไร

เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

10. แนวปฏิบัติที่สำคัญกรณีสินค้าขาดหรือเกินบัญชี

11. นิยาม ความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่นักบัญชีจะต้องนำมาพิจารณาในการรับรู้รายการ

12. ถ้ากิจการมีการค้าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะจัดรายการดังกล่าว

อยู่ในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือไม่

13. คำนิยามของ สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องต้นทุนทางการเงิน

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคืออะไร

14. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำรองไว้ที่มีประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีจำเป็นต้อง

คิดค่าเสื่อมหรือไม่อย่างไร

15. ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

16. การคิดค่าเสื่อมในกรณีสร้างอาคารในแต่ละชั้นเสร็จไม่พร้อมกันจะทำอย่างไร 17. หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาในการคิดค่าเสื่อมราคารายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

18. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการแยกส่วนประกอบของอาคารและอุปกรณ์

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ใด

ในการพิจารณาอย่างไร

20. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท

21. การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

22. สินทรัพย์ถาวรประเภทเดียวกันสามารถที่จะคิดค่าเสื่อมราคาต่างวิธีกันได้หรือไม่

23. หลักเกณฑ์ในการจัดประเภทของอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หรือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ สินค้าคงเหลือ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

24. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์

25. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์อื่น

26. ดอกเบี้ยในราคาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะบันทึกบัญชีดอกเบี้ยอย่างไร

27. สัญญาเช่าทางการเงินมีเงื่อนไขอะไรบ้าง และมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

28. ในกรณีที่กิจการการขายสินทรัพย์ออกไปและได้เช่าสินทรัพย์กลับคืนจะมีวิธีการ

บันทึกบัญชีอย่างไร

29. ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดินควรจะบันทึกบัญชีดอกเบี้ยดังกล่าวอย่างไร

30. ดินที่เอามาถมที่ต้องถือเป็นต้นทุนขายหรือค่าใช้จ่าย

31. เครื่องจักรอยู่ระหว่างการประกอบ หรือ การที่ได้ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

จะคิดค่าเสื่อมเมื่อไร

32. สินทรัพย์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจะต้องเปิเผยข้อมูลอย่างไร

33. มูลค่ายุติธรรมเปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อมูลค่าเดิมหรือไม่

34. แนวปฏิบัติของการตีราคาใหม่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

35. ต้นทุนการกู้ยืมจะดำเนินการอย่างไร กรณีที่กิจการยืมเงินกู้หลายแห่ง

36. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba