เตรียมความพร้อมการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email (หลักสูตรใหม่ 2560) รุ่นที่ 2

รหัสหลักสูตร : 21/5061/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หัวข้ออบรม

1. ความหมายของการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบe-Tax Invoice by Email

2. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ครอบคลุมถึงกิจการใดบ้าง

 

 • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกประเภทและทุกขนาดหรือไม่
 • ผู้ประกอบการสามารถเลือกไม่เข้าระบบได้หรือไม่

 

3.  ผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้าง
4.  กระบวนการยื่นคำขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
 • ประเภทของนิติบุคคลที่ยื่นขอได้
 • รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทภายใต้เงื่อนเวลารอบระยะเวลาบัญชี เริ่มหรือหลัง 1 มกราคม 2558 หากมีรายได้เกิน 30 ล้านบาท หรือบางปีไม่เกิน บางปีเกิน มีคุณสมบัติยื่นคำขอได้หรือไม่ หรือเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หากมีรายได้เกินในภายหลังถือว่าขาดคุณสมบัติหรือใหม่
 • เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
 • หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบประวัติของกรมสรรพากร
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และกำหนดการเริ่มใช้
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในระบบ e-Tax Invoice by Email มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร
 • ผู้ประกอบการต้องใช้อีเมลใด และข้อพิจารณาในการเลือกใช้อีเมล
 • การกำหนด Username และ Password
 • ที่อยู่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรจึงเรียกว่าที่อยู่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือตามระเบียบกรมสรรพากร
 • การยืนยันตัวตนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการอย่างไร
6. ความหมายของ Time Stamp (การประทับรับรองเวลา)
7. การจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email
 • ข้อความที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดเตรียมข้อมูล และการบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ได้
 • การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟล์เอกสารอะไร สามารถแก้ไขได้หรือไม่
 • รูปแบบไฟล์ประเภท PDF/A-3 คืออะไร
 • การแนบไฟล์ข้อมูลไปยังผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ มีขั้นตอนอย่างไร และต้องมีข้อความใดประกอบ
 • ข้อมูลที่จัดส่งจะไปถึงกรมสรรพากรได้อย่างไร จะประทับรับรองเวลาเมื่อใด
 • กรณีผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่ได้รับอีเมล หรือรับแต่ไม่ได้เปิด จะประทับรับรองเวลาอย่างไร และถือว่ารายการมีความสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ผู้ประกอบการต้องติดตามอย่างไร

8. ข้อควรระวังในการออกใบเพิ่มหนี้ ลดหนี้ และการยกเลิก ภายใต้หลักเกณฑ์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

9. การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email

 

 • หลักเกณฑ์และกระบวนการการเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 • การระบุแหล่งกำเนิด ต้นทางที่สร้าง ส่ง จำนวนที่ส่ง วันเดือนปี เวลา หน่วยงานที่ส่ง และปลายทางข้อมูล ตลอดจนจำนวนใบกำกับภาษีที่ปลายทางได้รับ ฯลฯ

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3.30 0 0 0 3.30

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba