Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี รุ่นที่ 8 (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/5118

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การออกแบบแผ่นงานและจัดทำการบันทึกบัญชี บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ
- ออกแบบแผ่นงานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงาน ต่างๆ โดยสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ทำงานได้จริง
2. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หุ้นกู้ การสร้างตารางตัดจำหน่ายดอกเบี้ยขายผ่อนชำระ การคำนวณหาจำนวนเงินหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- ใช้ฟังก์ชั่นทางการเงิน ได้แก่ NPV IRR PMT เพื่อคำนวณหาดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมถึงการจัดหมวดหมู่ของหนี้สินให้ถูกต้อง
3. การออกแบบทะเบียนสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคารายวัน
- ออกแบบทะเบียนสินทรัพย์ และคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นรายวัน โดยสามารถย้อนดูข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้จากการเปลี่ยนวันที่ของงวดบัญชี
4. การใช้ PivotTable ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
- ศึกษาการนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี มาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง แล้วนำเสนอต่อผู้บริหาร หรือนำไปเขียนวิเคราะห์ในรายงานประจำปีของกิจการ
5. การใช้ VBA. เบื้องต้นในการจัดทำบัญชี และ ควบคุมและคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
- ใช้ VBA. ช่วยในการจัดทำบัญชีแบบอัตโนมัติ เช่น การออกรายงานบัญชีแยกประเภทการควบคุมและคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างฟังก์ชั่นหรือใช้เครื่องมือ มาตรฐานของ Excel
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba