การบัญชีชุดเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4901/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากร
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรับฟรี! หนังสือบัญชีเล่มเดียวกับการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรที่ผู้ประกอบ
การต้องทราบ


วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ที่ผู้ประกอบการควรทราบ

2. แนวทางการพิจารณา ของสถาบันการเงิน ที่จะให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ประกอบการ

3. ทบทวนความเข้าใจ มาตรการ จัดทำบัญชีเล่มเดียว  แนวทางการปฏิบัติ โดยกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชี

4. นักบัญชี มีส่วนสำคัญอย่างไร ต่อการจัดทำบัญชีเล่มเดียว

5. สิ่งนักบัญชี ควรเข้าใจ เพื่อการจัดทำบัญชีเล่มเดียว ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
5.1 กฎหมายบัญชี ที่สำคัญ
• หน้าที่ ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี(กรรมการผู้มีอำนาจ) และ หน้าที่ ของผู้ทำบัญชี
• คุณสมบัติ ของผู้ทำบัญชี
• ชนิดของบัญชีที่ต้องมีการจัดทำ
• ระยะเวลาในการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชี / การปิดบัญชี ประจำปี
• เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
• เอกสารสูญหาย เสียหาย แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
• ระยะเวลาตามข้อกฎหมาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น การยื่นแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและการนำส่งงบการเงินผ่าน
ระบบ e-Filing
• บทลงโทษทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชีรวมถึงผู้ประกอบการ
5.2 การปรับปรุงระบบบัญชี การควบคุมภายใน เอกสารต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
• การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
• การวางแผนในการปรับปรุงระบบบัญชี การควบคุมภายใน เอกสารต่างๆ
• ประเภทของการควบคุมภายใน ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
5.3 การรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักการที่สำคัญ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
• เกณฑ์การรับรู้รายการ
• การรับรู้รายได้
• สินค้าคงเหลือ
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
• การนำแสนองบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6. การจัดทำบัญชีเล่มเดียวข้อควรระวังในทางภาษีอากร
• เกณฑ์เงินสด เกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ
• ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ม.65 ตรี
• การจัดทำกระดาษทำการในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
• การกระทบยอดความแตกต่าง บัญชี กับ ภพ.30

7. หลักการในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
• การแก้ไขงบการเงิน
• กรณียอดคงค้างเดิมที่ไม่มีรายละเอียดประกอบ
• กรณีการทบทวนการคิดค่าเสื่อมราคา
• รายการเกี่ยวกับเงินสดและเงินกู้ยืม

8. เทคนิคในการตรวจสอบ สิ่งที่ผิดปกติในงบการเงิน

9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba