28 ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4029

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ข้อควรระมัดระวังในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน

2. ปัญหาการจัดทำและนำเสนองบการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3. ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้าให้บริการ กิจการอุตสาหกกรรม ค้าปลีกส่ง
4. จุดที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับรายการที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

- บัญชีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ปริมาณและความสมดุลของรายการกับประเภทของกิจการ

- บัญชีลูกหนี้ กับบัญชีรายได้ จุดที่ควรพิจารณาความสัมพันธ์ของรายการ และการตัดจำหน่าย

- บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ มีหลักการพิจารณาอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

- บัญชีสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่มักพบเมื่อปิดบัญชี สินค้าขาด/เกิน สูญหาย เก่าเก็บ ด้อยค่า เสื่อมสภาพ

- บัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) ประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการทบทวนรายการ

- บัญชีหนี้สิน การพิจารณารายการ เกณฑ์ในการรับรู้รายการ และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

5. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชี

6. แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เช่น อายุการให้ประโยชน์สินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิ้นสงสัยจะสูญ

7. แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงรายการทีเกิดขึ้นในปีปัจจุบัน ปีก่อน

8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินย้อนหลังในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาด เปลี่ยนแปลงประมาณการในรอบบัญชีปัจจุบัน

9. วิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการบัญชี

10. ปัญหาการรับรู้หนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน

11. ความแตกต่างของรายการหนี้สงสัยจะสูญตามหลักการปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีกับหลักการภาษีอากร ผลกระทบที่นักบัญชีควรทราบ

12. ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด

13. แนวปฏิบัติในการใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

14. กิจการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด

15. การกลับรายการของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดและรับรู้ต้นทุนขาย

16. ความแตกต่างของรายการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กับความแตกต่างของหลักการภาษี ผลกระทบของการปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

17. การวัดมูลค่าเริ่มแรกและภายหลังการได้มาของเงินลงทุนจะปฏิบัติอย่างไร

18. กรณีใดที่กิจการจะต้องตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

19. การรับรู้รายการเงินลงทุนสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs และการเปิดเผยรายการในงบการเงิน

20. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

21. ปัญหาการแลกเปลี่ยนและการตีราคาสินทรัพย์

22. การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบบัญชี

23. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังในการปิดบัญชี

24. การตั้งประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแนวปฏิบัติที่สำคัญ ผลกระทบและจุดที่ต้องพิจารณาในการตั้งประมาณการ

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

26. รายได้และการวัดมูลค่า
27. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ณ วันสิ้นรอบบัญชี

28. มาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นต้องใช้พิจารณาเพื่อการปิดบัญชี สำหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย จุดที่นักบัญชีควรทราบเป็นแนวปฏิบัติ

29. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba