30 ปัญหาแนวปฏิบัติการเสียภาษีอากร ที่ผู้ทำบัญชีต้องไม่พลาด

รหัสหลักสูตร : 23/4525/7

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. เงินได้ที่ต้องเสียภาษีอากรมีอะไรบ้าง ประเด็นการเสียภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องของรายได้
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะรับรู้รายได้อย่างไร เลือกการรับรู้รายได้ได้หรือไม่
3. ความแตกต่างของเกณฑ์สิทธิกับเกณฑ์เงินสดในการเสียภาษีอากรมีอะไรบ้าง
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือมีหลักเกณฑ์อย่างไร ผลกระทบทางภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง
5. ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และประเด็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
6. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ที่ผู้ทำบัญชีจะต้องพิจารณา
7. มีค่าใช้จ่ายในการบริหารอะไรบ้างที่มักเสียภาษีผิดพลาดคาดเคลื่อน
8. ต้นทุนการกู้ยืมจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายมีแนวปฏิบัติอย่างไร
9. การใช้สิทธิประโยชน์ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงที่กิจการต้องให้ความระมัดระวัง
10. ปัญหาของรายจ่ายอันมีลักษณะลงทุน จะต้องพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นสินทรัพย์
11. หากกิจการมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก และทำให้ดีขึ้นของสินทรัพย์จะถือ
เป็นต้นทุนขอสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นอย่างไร
12. กิจการซื้อสินทรัพย์ชนิดและประเภทเดียวกัน กิจการจะหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่เหมือนกันได้หรือไม่
13. สินทรัพย์หักค่าเสื่อมราคาแล้วเหลือ 1 บาท กิจการจะตัดออกจากบัญชีได้หรือไม่ มีภาระภาษีอะไรบ้าง
14. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แนวปฏิบัติที่ต้องระมัดระวัง
15. กิจการใดบ้างที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 และเอกสารประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
16. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการขายสินค้า ให้บริการ หรือกิจการนำเข้า
17. อะไรคือฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลักเกณฑ์อย่างไร
18. มีกรณีใดบ้างที่ทำให้กิจการขอภาษีซื้อคืนได้ แต่ไม่ต้องเสียภาษีขาย
19. ประเด็นความผิดพลาดในการออกและแก้ไขใบกำกับภาษีเต็มรูป
20. หลักเกณฑ์ในการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ที่สำคัญ
21. ปัญหาการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องเป็นกิจการประเภทใด หากกิจการได้รับจะนำมาถือเป็น
ค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
22. ความแตกต่างระหว่างการยกเลิกใบกำกับภาษี กับ การออกใบแทนใบกำกับภาษี และแนวปฏิบัติ
23. ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องเฉลี่ยภาษีซื้อทุกกิจการหรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
24. ปัญหาในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ กิจการควรจัดทำรายงานอะไรบ้างเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมิน
25. หากกิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า ขาด หรือ เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีบทลงโทษอย่างไร
และต้องปฏิบัติอย่างไร
26. หากกิจการต้องการทำลายสินค้าและวัตถุดิบต้องปฏิบัติอย่างไร
27. การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
28. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2560 มีอะไรบ้างและกิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
29. หากกิจการไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ใครต้องรับผิดในการเสียภาษี
30. ปัญหาในการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
31. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สัมฤทธิ์ ยางงาม

สถานที่

โรงแรมที.เค พาเลซ
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ. 15 หลักสี่ กทม.
โทรศัพท์ :
02 574 1588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba