Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/7275

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์
เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันในช่วงสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทุกคนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดัน
ให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดปลอดภัย หากมีการบริหารที่ผิดพลาดหรือปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคม การคิดวิเคราะห์เป็น
กระบวนการหนึ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการคิด เพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริงก่อนจะสรุปว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นสอดคล้อง
หรือเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่

หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Logical & Systems
Thinking) นี้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงในเชิงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากกระบวน
การทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตและ
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

หัวข้อสัมมนา

Section 1 การคิดอย่างมีหลักการและการคิดอย่างเป็นระบบ
1. องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักคิด
• การคิดอย่างมีหลัก (Principles)
• การคิดอย่างมีเหตุผล (Rational)
• การคิดแบบมีรูปแบบ (Mental Model)
2. การแบ่งระดับของความคิด (ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์)
3. วิธีการคิดแบบกระบวนระบบ (Systemic Thinking)
• ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
- จากหลักวิชาการ
- จากการสังเคราะห์ (Intellectual)
- จาการพิสูจน์ (Proven Knowledge)
- จากทฤษฎี (Theory)
• ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge)
- จากภูมิปัญญา
- จากการปฏิบัติและประสบการณ์ (Practice)
- จากเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
4. วิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยเครื่องมือ DISC
5. ลักษณะและวิธีการเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักคิดที่ดี (Good Thinking)
6. การเรียนรู้กลุ่มวัยทำงานตามช่วงวัย และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม (The Generation in the workplace)
7. กิจกรรม Workshop

Section 2 การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา และการนำไปปฏิบัติ
8. การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในเป้าหมาย (Analysis & Decision in Goal Setting)
9. การวางแผนงาน (PDCA) และการบริหารเวลา (Time Management)
10. การติดตามงาน และบทบาทที่การให้คำปรึกษา (consultant)
11. การบริหารความขัดแย้งโดยกระบวนการแทรกแซง (Intervention)
12. การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงระบบ พร้อมวิธีการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงาน
13. กิจกรรม Workshop และสรุปเนื้อหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba