ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/7285

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา
และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

สาเหตุของหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหา
• สัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้จะมีปัญหาหรือกําลังประสบปัญหา
• ขั้นตอนการจัดลําดับลูกหนี้หรือลดความเสี่ยง
• เครื่องมือติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภท
• การ “ประสานงาน” กับฝ่ายเครดิต ฝ่ายบัญชีและฝ่ายขาย
• การจัดการ จัดเก็บ ทวงหนี้แก้ไขหนี้และติดตามหนี้
• ศิลปะการเจรจาต่อรองและเร่งรัดหนี้
ลูกหนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ลูกหนี้สามารถแบ่งได้หลายประเภท หลายระดับ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมีแนวทางในการดูแล
วิธีปฏิบัติที่เหมือนและแตกต่างควบคู่กัน โดยการจะปฏิบัติอย่างไรต่อลูกหนี้แต่ละรายนั้นเป็นองค์ความรู้และ
ศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการหนี้ อาทิ กรณีของลูกหนี้ที่มีปัญหา และมีความเสี่ยง จำเป็นที่จะ
ต้องดำเนินการที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มพิจารณาหนี้ ทวงหนี้ ติดตามหนี้และเจรจาต่อรองอย่างมี
กลยุทธ์และศิลปะ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติในหลากหลายประเด็นดังกล่าวที่พร้อม
จะสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรโดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

หัวข้อสัมมนา

1. สาเหตุของการเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหาจากกระบวนการให้เครดิต

2. สัญญาณเตือนภัย (Early Warning Sign) ที่บ่งชี้ว่า ลูกหนี้อาจมีปัญหาหรือกำลังประสบปัญหา

3. เทคนิคการประสานงาน และการบริหารงานระหว่าง ฝ่ายติดตามหนี้
- ฝ่ายเครดิตหรือสินเชื่อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนระบบการติดตามหนี้

4. ขั้นตอนการจัดระดับลูกหนี้และจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินการติดตามหนี้
- การจัดระดับลูกหนี้
- การวิเคราะห์ลูกหนี้
- การจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้

5. การวางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อติดตามหนี้ที่มีปัญหา

6. กระบวนการติดตามหนี้ตามระบบการเรียกเก็บหนี้

7. การเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย และข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น
- การติดตามด้วยตนเอง
- การใช้โทรศัพท์ทวงถาม
- การไหว้วานบุคคลภายนอก
- การส่งจดหมาย/หนังสือทวงถาม
- การใช้กระบวนการทางการดำเนินคดี

8. หลักการและวิธีปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

9. เทคนิคและยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง
- การเตรียมการเจรจาต่อรอง
- การลดช่องว่างในการเจรจาต่อรอง
- การเสนอเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง
- การพิจารณาข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
- การให้ข้อเสนอในการยุติการเจรจา
- การควบคุมอารมณ์ขณะเจรจาต่อรอง

10. ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาการติดตามหนี้ให้เกิดความต่อเนื่องและได้ผลสูงสุดนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba