เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3377

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Pivot Table Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• การกํากับดูแลควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันให้เป็นไปอย่าง ราบรื่น เช่น
- สินค้าไม่พอเบิกจ่าย
- ค้นหาสินค้าไม่เจอ
- มีรถหลายคันมารอส่ง สินค้าหน้าท่า
- ปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เท่ากัน
- การทํางานล่าช้ากว่าแผนงาน
- การมอบหมายงานให้กับพนักงานไม่สมดุล
- พนักงานทํางานผิดพลาด เป็นต้น
• การบริหารคลังสินค้ายังต้องทบทวนกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงการทํางานให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิมจากเดิม
- “ทํามากได้มาก (Do More to Get More)” ต้องกลายเป็น
- “ทําน้อยได้มาก (Do Less to Get More)”
• หลักสูตร "เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า" เป็นการเปิดมุมมอง ให้กับผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงจะทําได้ในทางปฏิบัติสําหรับงานคลังสินค้าเพื่อเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเก็บเกี่ยวเทคนิคต่างๆ นําไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ หน่วยงาน

 

วิทยากรโดย อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจกับสภาพหน้างานจริงของคลังสินค้า

2. ทำไมต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า

3. การปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- Order Entry and Processing รายการสั่งซื้อและขั้นตอนการสั่งซื้อ
- Receiving การรับสินค้า
- Inspection and Quality Control การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
- Put away การจัดเก็บสินค้า
- Order Selection and Replenishment การหยิบสินค้าและการเติมสินค้า
- Storage การจัดเก็บ
- Checking and Packing
- Staging and Shipping

4. เวลามาตรฐานของการปฏิบัติงานคลังสินค้า (Standard Time for Warehouse Operations)

5. เทคนิคอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Other Tips and Techniques)

6. สมรรถนะของพนักงานคลังสินค้า (Staff Competency)

7. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement: KPI)

8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

9. กรณีศึกษา (Case study)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba