เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ Action Plan

รหัสหลักสูตร : 21/3310

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
Action Plan
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

̣ ✴เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน Action Plan ปี 2018

̣ ✴Workshop: การวิเคราะห์Action Plan ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องมือชี้วัด (KPI) เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

วิทยากรโดย อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และแนวทางการทำงานในสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างมี ประสิทธิภาพ
  - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Action Plan
  - ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการวางแผนงาน
  - มุมมองของแผนงานระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล
  - สาเหตุของการทำงานที่ไม่สำเร็จตามแผนงาน
3. ประเภทของแผนงาน และวิธีการจัดทำ Action Plan
4. กระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทำแผน (Planning Process)
- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
  - การพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ การคาดการณ์การกำหนดกลวิธี
  - การกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของกิจกรรมและระยะเวลา พร้อมตัวอย่าง (กรอบการทำแผนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการการทำงาน)
5.การติดตาม ประเมินผล และการปรับแผนเพื่อให้ได้ตาม KPI
  - การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ความสำเร็จของแผนงาน
  - การประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนด
6.แนวทางการเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติ (ภาระงาน (Workload) ระดับบุคคล)
7.อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การจัดทำ Action Plan ล้มเหลว
8.Workshop : แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน Action Plan

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีรัชดาภิเษก)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,500 + VAT 245 = 3,745บาท

บุคคลทั่วไป

4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba