สร้างความเป็นเลิศระบบงานการเงิน แคชเชียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2921

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.สิ่งสำคัญที่นักการเงินต้องทราบก่อนการปฏิบัติงาน
2.หน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานการเงินและแคชเชียร์ 
3.ทำความเข้าใจระบบงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน แคชเชียร์ต้องทราบ
4.ทำความเข้าใจระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน แคชเชียร์ ต้องทราบและมีความแม่นยำ
5.เทคนิคการวางระบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการปฏิบัติงาน
6.เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทำขึ้นที่ง่ายและสะดวกในการทำงาน
7.เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
8.ระบบการจัดเก็บเอกสารและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
9. เมื่อเอกสารเสียหายหรือสูญหายต้องปฏิบัติอย่างไร
10.การจัดระบบรับเงินที่มีประสิทธิภาพ
11.ระบบรับชำระจากการขายที่มีประสิทธิภาพ
12.ระบบการชำระเงินกรณีนำเงินสดมาชำระเองที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
13.ระบบการชำระเงินกรณีชำระผ่านธนาคารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
14.ระบบการชำระเงินกรณีชำระทางไปรษณีย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
15.ระบบการชำระเงินกรณีชำระด้วยเช็คที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
16.ระบบการชำระเงินกรณีชำระบัตรเครดิตที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
17.ระบบการชำระเงินกรณีมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
18.การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค
19.ระบบเงินสดย่อย   
20.เงื่อนไขในการเบิกจ่าย ที่เป็นมาตรฐาน ที่ง่ายต่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
21.ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่
22.ระบบจ่ายค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ
23.การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ – จ่ายเช็ค
24.การจัดทำรายงานทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ
25.การวางระบบงานพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
26.นโยบายวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน
27.การจัดรูปแบบองค์กรภายในฝ่ายการเงิน ที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
28.แนวปฏิบัติในการจดบันทึกและการจัดทำสมัย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
29.งานบริหารสำหรับฝ่ายการเงินที่มีประสิทธิภาพ
30.การบริหารเงินสดหมุนเวียน
31.การบริหารเงินสดรับ - จ่าย
32.การบริหารวงเงินสดขั้นต่ำ
33.การเก็บรักษาเงินสดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
34.จัดทำงบประมาณเงินสดและกระแสเงินสด
35.การบริหารเงินฝากธนาคาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
36.การจัดการบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชี ต้องปฏิบัติอย่างไร
37.การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
38.ถาม-ตอบ
39.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba